Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Akademický senát je samosprávným orgánem vysoké školy. Mezi jeho hlavní pravomoci patří právo navrhovat jmenování a odvolávat rektora a schvalovat vnitřní předpisy, dlouhodobý záměr a rozpočet školy.

Více »

Kontakt | Všechny kontakty

Adresa: VŠE v Praze
Nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Telefon:

Pravomoci senátu

  • rozhoduje na návrh rektora o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení součástí vysoké školy, na základě souhlasného vyjádření orgánů nebo osob stanovených statutem jako vedoucí zaměstnanci vysoké školy rozhoduje také o zřízení nebo zrušení společných pracovišť součástí vysoké školy,
  • na návrh rektora nebo na základě postoupení předpisu akademickým senátem fakulty schvaluje vnitřní předpisy vysoké školy a jejich součástí,
  • schvaluje rozpočet vysoké školy předložený rektorem a kontroluje využívání finančních prostředků vysoké školy,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření vysoké školy předloženou rektorem,
  • schvaluje hodnocení činnosti vysoké školy předložené rektorem,
  • schvaluje návrh rektora na jmenování a odvolání členů vědecké rady a disciplinární komise veřejné vysoké školy,
  • schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech, které se neuskutečňují na fakultách,
  • usnáší se o návrhu na jmenování rektora, popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce,
  • schvaluje dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti veřejné vysoké školy a jeho každoroční aktualizaci (dále jen „dlouhodobý záměr veřejné vysoké školy“) po projednání ve vědecké radě,
  • na návrh rektora zruší vnitřní předpis, rozhodnutí nebo jiný úkon orgánu součásti veřejné vysoké školy anebo pozastaví jeho účinnost, pokud je tento vnitřní předpis, rozhodnutí nebo úkon v rozporu se zvláštními předpisy nebo vnitřními předpisy veřejné vysoké školy.

Vyhlášení voleb do AS VŠE na období 2012-2015