Poslání Akademického senátu

Akademický senát je samosprávným zastupitelským orgánem Vysoké školy ekonomické. Senátoři jsou voleni tajným hlasováním členy akademické obce, mezi něž patří pedagogové a studenti. Akademický senát je tak tvořen kurií akademických pracovníků a kurií studentů.

Pokud máte nějaké připomínky k fungování školy, neváhejte a obraťte se na své zástupce. Budou vděčni za všechny Vaše připomínky a náměty.

Pokud se chcete dozvědět podrobněji o pravomocích Akademického senátu, doporučujeme přečíst si úryvek ze zákona o vysokých školách, který se týká jeho fungování.

Pravomoci Akademického senátu VŠE: 

  • rozhoduje na návrh rektora o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení součástí vysoké školy, na základě souhlasného vyjádření orgánů nebo osob stanovených statutem jako vedoucí zaměstnanci vysoké školy rozhoduje také o zřízení nebo zrušení společných pracovišť součástí vysoké školy,
  • na návrh rektora nebo na základě postoupení předpisu akademickým senátem fakulty schvaluje vnitřní předpisy vysoké školy a jejich součástí,
  • schvaluje rozpočet vysoké školy předložený rektorem a kontroluje využívání finančních prostředků vysoké školy,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření vysoké školy předloženou rektorem,
  • schvaluje hodnocení činnosti vysoké školy předložené rektorem,
  • schvaluje návrh rektora na jmenování a odvolání členů vědecké rady a disciplinární komise veřejné vysoké školy,
  • schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech, které se neuskutečňují na fakultách,
  • usnáší se o návrhu na jmenování rektora, popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce,
  • schvaluje dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti veřejné vysoké školy a jeho každoroční aktualizaci (dále jen „dlouhodobý záměr veřejné vysoké školy“) po projednání ve vědecké radě,
  • na návrh rektora zruší vnitřní předpis, rozhodnutí nebo jiný úkon orgánu součásti veřejné vysoké školy anebo pozastaví jeho účinnost, pokud je tento vnitřní předpis, rozhodnutí nebo úkon v rozporu se zvláštními předpisy nebo vnitřními předpisy veřejné vysoké školy.