Podávání návrhů k projednání AS VŠE

Předkládání návrhů pro jednání AS VŠE

Základní informace

Podávání návrhů upravuje článek 7 jednacího řádu AS VŠE.

Kdo může návrh předložit?

Člen AS VŠE, rektor, prorektor nebo kvestor, akademický senát fakulty, děkan, Správní rada VŠE, Vědecká rada VŠE, Rada pro vnitřní hodnocení VŠE. Pokud člen akademické obce VŠE projeví zájem, aby AS VŠE jednal v určité záležitosti, činí tak prostřednictvím člena AS VŠE.

Co musí návrh obsahovat?

Vymezení záležitosti, zpravidla též návrh na usnesení AS VŠE, a je-li toho třeba, též potřebné podklady (v případě novelizace platného předpisu též platný předpis s vyznačením navrhovaných změn).

Jak se návrh podává?

Elektronicky (odesláním elektronickou poštou ze školní e-mailové adresy na školní e-mailovou adresu předsednictva AS VŠE (predsednictvoasvse@vse.cz – zprávu obdrží všichni členové předsednictva). Není-li žádný člen předsednictva, podává se návrh všem členům AS VŠE. Návrhy podávané na zasedání se podávají ústně.

V jakých lhůtách se návrh podává?

Běžné návrhy – nejpozději 8 kalendářních dnů před zasedáním AS VŠE, na kterém má být projednán.

Návrhy podle § 9 odst. 1 zákona o vysokých školách – nejpozději 14 kalendářních dnů před zasedáním AS VŠE, na kterém má být projednán (předsednictvo AS VŠE může tuto lhůtu zkrátit až na 8 kalendářních dnů).

Dle § 9 odst. 1 zákona o vysokých školách akademický senát:

 1. rozhoduje na návrh rektora o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení součástí vysoké školy, na základě souhlasného vyjádření orgánů nebo osob stanovených statutem jako vedoucí zaměstnanci vysoké školy rozhoduje také o zřízení nebo zrušení společných pracovišť součástí vysoké školy,
 2. schvaluje
  1. jednací řád akademického senátu veřejné vysoké školy na návrh člena akademického senátu veřejné vysoké školy; akademický senát veřejné vysoké školy si k tomuto návrhu vyžádá stanovisko rektora,
  2. vnitřní předpis fakulty na návrh akademického senátu fakulty; akademický senát veřejné vysoké školy si k tomuto návrhu vyžádá stanovisko rektora,
  3. ostatní vnitřní předpisy veřejné vysoké školy a jejích součástí na návrh rektora,
 3. schvaluje rozpočet a střednědobý výhled vysoké školy předložený rektorem a kontroluje využívání finančních prostředků vysoké školy,
 4. schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření vysoké školy předložené rektorem,
 5. schvaluje zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností veřejné vysoké školy předloženou předsedou rady pro vnitřní hodnocení a dodatky k této zprávě,
 6. dává rektorovi předchozí souhlas ke jmenování a odvolání členů vědecké rady, umělecké rady nebo akademické rady veřejné vysoké školy (dále jen „vědecká rada veřejné vysoké školy“), členů rady pro vnitřní hodnocení a členů disciplinární komise veřejné vysoké školy,
 7. schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech, které se neuskutečňují na fakultách,
 8. usnáší se o návrhu na jmenování rektora, popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce,
 9. schvaluje strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti veřejné vysoké školy a každoroční plán realizace strategického záměru (dále jen „strategický záměr veřejné vysoké školy“) předložený rektorem,
 10. na návrh rektora zruší vnitřní předpis, rozhodnutí nebo jiný úkon orgánu součásti veřejné vysoké školy anebo pozastaví jeho účinnost, pokud je tento vnitřní předpis, rozhodnutí nebo úkon v rozporu se zvláštními předpisy nebo vnitřními předpisy veřejné vysoké školy.

 

Vzor [červeně zvýrazněné pasáže nutno dle potřeby doplnit, upravit či vypustit]

 

Akademickému senátu

Vysoké školy ekonomické v Praze

Návrh pro jednání AS VŠE

Vážení,

v souladu s ustanovením čl. 7 odst. 1 jednacího řádu AS VŠE podávám tento návrh(y) pro nejbližší jednání AS VŠE:

1.

záležitost:                           [.]

návrh usnesení:                 [.]

2.

záležitost:                           [.]

návrh usnesení:                 [.]

 

Příslušné podklady přikládám.

S pozdravem

člen AS VŠE
rektor, prorektor nebo kvestor
akademický senát fakulty
děkan
Správní rada VŠE
Vědecká rada VŠE
Rada pro vnitřní hodnocení VŠE

za

rektora, prorektora nebo kvestora
akademický senát fakulty
děkana
Správní radu VŠE
Vědeckou radu VŠE
Radu pro vnitřní hodnocení VŠE