Podávání návrhů k projednání AS VŠE

Akademický senát VŠE na svých jednáních vychází z návrhů, které mu byly předloženy k projednání a případně k schválení.

Materiály, které má senát na svém zasedání projednat, mohou podle článku 12 odstavce 4 Volebního a jednacího řádu Akademického senátu VŠE v Praze (dále jen „VJŘ“) podávat:

  • členové AS VŠE,
  • rektor, prorektor nebo kvestor,
  • akademický senát fakulty,
  • děkan fakulty,
  • správní rada VŠE,
  • vědecká rada VŠE.

V případě, že má zájem o projednání své záležitosti jiný člen akademické obce VŠE, musí tak učinit prostřednictvím svého zástupce v senátu.

Jak podat návrh?

Návrh se podává elektronickou nebo písemnou formou. Oba dva způsoby podání návrhu mají stejnou váhu. Vzhledem k distribuci materiálů senátorům pomocí e-mailů je elektronická podoba návrhu preferovanější a doporučována.

Součástí předloženého materiálu  musí být navrhovaný bod jednání, znění projednávaného dokumentu a návrh na usnesení AS VŠE. Je-li předkládaný materiál novelizací platného předpisu, vyznačí předkladatel navržené změny v platném předpisu. V případě, že bude dodaný návrh nekompletní, informuje předsednictvo AS VŠE navrhovatele a vyzve jej k doplnění.

Pro jednání AS VŠE v záležitosti, která vyžaduje rozhodnutí podle § 9 zákona, jsou podklady předkládány nejpozději 14 kalendářních dnů před jednáním AS VŠE.

Návrhy a změny vnitřních předpisů je doporučeno před podáním k projednání AS VŠE konzultovat s legislativní komisí.

Elektronické podání návrhu

V případě, že se návrh podává elektronicky, je potřeba jej zaslat na adresu predsednictvoasvse@vse.cz (e-mail obdrží členové předsednictva AS VŠE).

Písemné podání návrhu

V případě, že podáváte návrh písemně, je potřeba jej podat na sekretariát předsedy AS VŠE Ing. Marka Stříteského, Ph.D., tj. na sekretariát Katedry personalistiky, nebo poštou na adresu:

Ing. Marek Stříteský, Ph.D.
Vysoká škola ekonomická v Praze
Katedra personalistiky
Nám. Winstona Churchilla 4
130 67 Praha 3

Ve výjimečných případech lze písemný návrh podat některému z členů předsednictva senátu.

Předsednictvo AS VŠE po obdržení návrhu zajistí rozeslání návrhu konkrétním pracovním komisím a zařadí návrh jako bod programu v daném zasedání.