Vyhlášení voleb 2018–2021

Předsednictvo AS VŠE vyhlašuje podle Volebního řádu AS VŠE řádné volby do AS VŠE na období 2018–2021 se začátkem funkčního období 13. 6. 2018 a koncem funkčního období 12. 6. 2021.

Konkrétní datum, čas, místo (místa) konání voleb, stejně jako termín a způsob podávání přihlášek do voleb stanoví akademický senát příslušné fakulty VŠE (nebo předsednictvo AS VŠE v případě volebního obvodu akademických pracovníků, kteří nepůsobí na žádné z fakult) tak, aby se volby konaly v období od 3. 4. 2018 do 11. 5. 2018.

Studenti zapsaní do studijních programů, které neuskutečňuje žádná z fakult, volí na základě vylosování předsedou AS VŠE dne 26. 2. 2018 ve volebním obvodu studentů zapsaných na Fakultě informatiky a statistiky.

Stížnost proti řádnému průběhu voleb se podává zasláním elektronickou poštou na adresu předsedy hlavní volební komise: predsedaHVK@vse.cz

Pravidla volební kampaně

  • kandidáti na člena AS VŠE mají právo uskutečňovat svoji volební kampaň ode dne vyhlášení volby včetně až do dne konání voleb včetně,
  • kandidáti na člena AS VŠE mají právo v prostorách areálu VŠE uskutečňovat svoji volební kampaň pouze osobně nebo prostřednictvím jiných členů akademické obce VŠE patřících do stejného volebního obvodu a to při dodržení Etického kodexu VŠE a předpisů VŠE,
  • volební kampaň uskutečňovaná v prostorách areálu VŠE nesmí být prováděna tak, aby narušila, nebo jakýmkoliv jiným způsobem omezila výuku nebo jinou vzdělávací a tvůrčí činnost na VŠE,
  • volební kampaň nelze provádět ve volební místnosti a ani tak, aby omezovala přístup voličů do této místnosti.

V Praze dne 26. 2. 2018

prof. Ing. Petr Berka, CSc.

předseda AS VŠE

Příloha: vzor hlasovacího lístku